Utvärdering är klar

Den förra programperioden har utvärderats och sammanställts.

Rapporten beskriver resultat och effekter som utvecklingsarbetet inom Leader Nedre Dalälven har lett till samt vilka resurser som ställts till områdets förfogande för perioden 2008 – 2014. Detta var den andra perioden i Nedre Dalälvsområdet med leaderarbete inom EU:s landsbygdsutvecklingsprogram.

Vi vill framföra ett stort tack till alla de projektmedarbetare som avsatt tid och lagt ned engagemang på att förse oss med ett så bra faktaunderlag som möjligt. Utan deras medverkan hade denna utvärdering inte varit möjlig att genomföra. 
 

  Utvärdering Leader Nedre Dalälven 2008 - 2014

» Läs de sammanfattade projektuppföljningarna här