Förstudie för turistprojekt i Nedre Dalälvsområdet

Journalnummer
2016-4185
Projektägare
Leader Nedre Dalälven 3
Projekttid
2016-06-01 - 2017-12-31
Projektstatus
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet.  Ökat samarbete och nätverkande mellan turismföretag för att stärka företagen och områdets attraktionskraft är en central uppgift i utvecklingsplanen. LAG ser det därför som angeläget att i början av den nya programperioden göra en särskild insats för att tillsammans med övriga intressenter planera den kommande verksamheten inom området.
Använda stödmedel
1 453 743 kr
Total omslutning
1 967 938 kr
Verksamhet
I Nedre Dalälvsområdet finns mängder med besöksmål och ett drygt 100-tal turistföretag. Endast ett fåtal företag har fler än fem anställda. Syftet med den här förstudien kommer i huvudsak att handla om hur dessa småskaliga företag och besöksmål kan stärka sin omsättning och bidra till ett attraktivt område och fler arbetstillfällen. Målet är att få fram ett underlag för de turistiska förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna i Nedre Dalälvsområdet, d.v.s. inom hela leaderområdet. Det här underlaget ska sedan ligga som grund för inriktningen till ett kommande flerårigt turistprojekt.

Projektet består i:
- Inventeringar i området. Insamling av information rörande aktiva, inaktiva och potentiella turistföretag, besöksmål och produkter i området. Sammanställning av turistprojekt som berört området de senaste 10 åren.
- Omvärldsanalys. Genomgång av marknader och marknadsplatser som passar bäst för området och som finns att tillgå. Studieresor med besök och möten hos goda exempel på turistsatsningar. Genomgång av bokningssystem och strategier för att stärka nätverksbyggande.
- Dialog med nätverket. Nätverksträffar och individuella möten med turistiska verksamheter i området. Test och utvärdering av säljbara produkter. Dialog för att analysera förutsättningar och behov till åtgärder för marknadsföring till konferens- och gruppbokningsmarknaden och för att stärka den digitala närvaron på sociala medier och webbplatser.
- Integration. Kontakt och dialogstart med nysvenskar i syfte att skapa ökad förståelse för markadsförutsättningarna gällande naturupplevelser i de länder de kommer ifrån samt för att se om det finns nysvenskar med det här intresset som skulle kunna engageras i ett kommande projekt.
- Utvärdering. Sammanställning av underlag från förstudiens fokusområden. Framtagande av strategi för ansökan till ett fullskaligt turistprojekt.
Kontaktpersoner
Henrik Thomke
070- 749 70 71
Johan Hedin
073-500 96 49
Kommuner
Hela området

Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA