Svartådalens friluftsområde

Journalnummer
2017-4575
Projektägare
Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening
Projekttid
2017-10-17 - 2023-01-31
Projektstatus
Pågående
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Attraktivitet
Motivering för bifall i LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet förväntas leda till ökad attraktionskraft för bygden och en positiv utveckling av besöksnäring och friluftsliv. Projektet har goda förutsättningar att bidra till både nya och bevarade försörjningsmöjligheter samt ett ökat entreprenörskap.
Beviljade stödmedel
1 139 200 kr
Total omslutning
2 828 805 kr
Verksamhet
Syftet med projektet är att genom dialog och samverkan förankra vägen framåt för bygden tillsammans med lokalbefolkning, företagare, kommunen, länsstyrelsen och regionen. Nya typer av boenden för besökare och nya aktiviteter som ökar tillgängligheten till natur, kultur och upplevelser i brandområdet ska utvecklas. Fler entreprenörer som är verksamma inom besöksnäringen med service och aktiviteter ska tillkomma och investeringar i infrastruktur för besöksnäring, boende och marknadsföring ska göras. Utvecklingen i bygden ska ske med inriktning mot ekoturism.

Målet med projektet är en utvecklad och sammanhållen vandringsled genom brandområdet samt en utökad cykelled. Genomförda upptaktsmöten, samverkansmöten, arbetsgruppsmöten samt inspirations- och utbildningsträffar. Dokumentär om branden, ny hemsida samt led- och aktivitetskarta. Vindskydd och ställplatser.
   
Aktiviteterna i projektet är: Uppstart och drift av projektet som innefattar att bilda styr- och referensgrupp, tillsätta projektledare, löpande administration och utvärdering; Dialog och samverkan som innefattar upptaktsmöten, dialog- och samverkansmöten; Nya boenden som innefattar information, planering och uppförande av vindskydd och ställplatser; Nya aktiviteter och entreprenörer som innefattar inspirationsträffar och bildande av arbetsgrupp; Infrastruktur som innefattar bildande av arbetsgrupp, utveckling av befintlig vandringsled, genomföra lösningar för en sammanhållen vandringsled, utökad cykelled med anknytningar och upprättande av avtal; Information och marknadsföring som innefattar bildande av arbetsgrupp, framtagande av dokumentär, hemsida och karta; Utbildning och utveckling av ekoturism med inspirations- och utbildningsträffar.
Kontaktpersoner
Anitha Barrsäter
070-736 36 82Kommun
Sala
Sidan uppdaterad 2021-01-21/KA